Apie mus rašo

Publikuota: 2021-09-08 08:41
Kategorija:
Šaltinis:

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Gitanas Nausėda
Administratorius
infa.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
JO EKSCELENCIJAI GITANUI NAUSĖDAI

Žiniai: LR Vyriausybei bei Lietuvos šeimų sąjūdžio dalyviams.

2021 m. rugpjūčio 7 d., Vilnius.

Dėl vengimo teikti informaciją apie priežastis, trukdančias vykdyti įsipareigojimus pagal Prezidento duotą priesaiką Tautai
(Prašymas suteikti informaciją siunčiamas devintą kartą).

Pilieti Prezidente, nesulaukęs valstybės vadovo pareigybę atitinkančio atsakymo į mano 2020 m. lapkričio 10 d. jau aštuntąjį kartą pasiųstą laišką, esu priverstas kreiptis į Jus devintąjį kartą. Kaip eilinis Lietuvos pilietis ir Žurnalistų sąjungos narys vis dar nematau kaip kitaip galėčiau vykdyti savo pilietinę pareigą paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Pilieti Prezidente, eilinį karta kreiptis į Jus mane paskatino Jūsų pozicija dėl šeimos, kas ypač svarbu dabar, kai savų gyventojų mūsų Lietuvoje tampa vis mažiau. Gaila, bet tuo pačiu metu Jūs jau du kartus pasirašėte valstybės biudžetą, numatantį kasmet apie 150 milijonų antikonstitucinių išmokų sovietmečio ir naujai nomenklatūrai (2021 metams – 142 milijonai eurų), o 2020 metų gruodžio 15 d. pasirašėt Valstiečių ir žaliųjų partijos inicijuotą „Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimą“, didinant „valstybines pensijas“ sovietmečio teisėjams ir prokurorams bei marksizmo – leninizmo dėstytojams ir kitiems mokslininkams. Ne daugiavaikėms motinoms, ne politiniams kaliniams ir Gulago tremtiniams – į ką tik jie turi moralinę teisę – o būtent sovietmečio teisėjams ir prokurorams!

Prie progos verta pastebėti, kad daugiavaikės motinos bei politiniai kaliniai ir Gulago tremtiniai gauna apie dvidešimt kartų mažesnes „valstybinės pensijas“, nei sovietmečio teisėjai ir prokurorai. Be to daugiavaikėms motinoms virš jų iki gyvos galvos pakabintas „kardas“ – jei nors vienas jos vaikas, net seniai turintis savo šeimą ir gyvenantis atskirai, padarys kokį nors rimtesnį nusižengimą – senuolei motinai „valstybinė pensija“ bus atimta. Tokios įbauginimo sankcijos netaikomos net KGB bendradarbiams, gaunantiems išmokas iš Tautos biudžeto „valstybinių“ pensijų ir rentų pavidalu!

O kur Jūsų, pilieti prezidente, pozicija, rodanti rūpestį jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus?

Tą veidmainystę, kaip mums atrodo, labai tiksliai pastebėjo Romas Dambrauskas, Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo himno „Kelkis, Lietuva“ autorius, kad visi mes „[…]pavargom ryti sunkiai bepridengtą melą“. Ir būtent iš to kyla piliečių atskirtis, demokratijos pagrindų ir rinkimų pažeidimai, nepasitikėjimas valstybe, kas sąlygoja nemažėjančią emigraciją.

Nesunku pastebėti, turint širdį ir gerą valią, kad lietuviai ypač nekenčia neteisingumo, ką matyt įtakoja ilgesnis nei kitų tautų jų gyvenimas sąlytyje su gamta, palaikančia prigimtinio teisingumo dvasią. Tai patvirtina tyrimai, atlikti vienoje iš pagrindinių Didžiosios Britanijos aukštųjų mokyklų – Notingemo universitete. (Rezultatai paskelbti 2016 m. kovo mėn. moksliniame leidinyje „Nature“, kuriais teigiama, kad lietuviai priklauso sąžiningiausiems žmonėms pasaulyje.)

Pagrindinius problemos, susijusios su neteisėtomis išmokomis iš valstybės biudžeto, aspektus pateikiau Jums pirmame, antrame, trečiame, ketvirtame, penktame, šeštame, septintame bei aštuntame laiškuose, kurių elektroninių versijų variantai pridedami.

Pilieti prezidente, Jūs esate ekonomistas ir manau turite supratimą, kodėl Europos Sąjungoje nėra nė vienos šalies su panašia į mūsų atlyginimų bei socialinės apsaugos sistemas, o tuo labiau niekur nemokamos antikonstitucinės išmokas iš valstybės biudžeto privilegijuotiems sovietmečio veikėjams ir okupacinės genocido politikos vykdytojams.

Kitų šalių atlygio sistemos nukreiptos aktyvinti darbą ir įvairiapusę veiklą, kai mūsų atlygio ir privileginės atskirties praktika veda prie merdėjimo, diskusijos nebuvimo ir emigracijos.

Pilieti prezidente, Jūsų pareiga inicijuoti permainas, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją atitinkančią tvarką teisėtą ir teisingą atlygį ar kitas išmokas, o vėliau ir didesnes pensijas, gautų šio meto jaunos motinos, jauni ir veržlūs teisininkai ir mokslininkai, o ne senatvės sulaukę pareigūnai su sąlyga, kad jie iki pensijos gavimo gyvens tyliai, niekur nesikiš, „plauks pagal srovę“ ir už tai gaus gerą savo viršininko charakteristiką, o galiausiai taps privileginės pensijos gavėjais.

Žvelgiant giliau, tai savotiška vergijos XXI amžiuje forma! Manau, kad tos apie 150 milijonų eurų sumos, kuri neteisėtai kasmet išmokama iš Tautos biudžeto sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, pakaktų socialiai teisingesnėms paskatoms.

Verta pridurti, kad pats pavadinimas paminėtų neteisėtų išmokų „valstybinėmis“ turi požymius įžūlaus pasityčiojamo iš Lietuvos valstybės ir Lietuvos Konstitucijos, nes Pagrindinio įstatymo 29 str. kategoriškai draudžia tokio pobūdžio išmokas, o 52 str. nustato, kad valstybė laiduoja piliečiams tik senatvės ir invalidumo pensijas.

Šią tvarką, kaip žinote, pilieti prezidente, nustatė Tauta referendumo keliu ir Jūs turite jai paklusti. Tam ir yra Jūsų bei kitų pareigūnų ir institucijų galios ribojimas, kad negalėtume švaistyti Tautos biudžetinių lėšų šalies nenaudai, o lietuviai galėtų oriai ir saugiai gyventi savo Tėvynėje, neieškodami geresnio gyvenimo svetur.

Verta Jums žinoti, kad ir Europos Sąjungos atstovybė Lietuvoje ypač neigiamai vertina tokias išmokas nes tie „[…]ištekliai, kurie yra panaudojami valstybinėms pensijoms, galėtų būti skiriami socialinės šalpos išmokoms didinti. Europos Komisijos nuomone, tai padėtų efektyviau kovoti su pagyvenusių asmenų skurdo ir socialinės atskirties rizika“.

Net LVŽS daugumoje, kuri visokeriopai rėmė ir remia antikonstitucinių išmokų sistemą, o dabar dar ir vaidina opoziciją, tuometinis Socialinės apsaugos ir darbo viceministras  Eitvydas Bingelis išdrįso pilietiškai pareikšti, kad „[…]šios išmokos nepagrįstos jokiomis įmokomis ir mokamos tik tam tikroms socialinėms ar profesinėms grupėms.

Be to, šioje sistemoje galioja niekuo nepagrįsti teisinio reguliavimo skirtumai – nevienodos pensinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos, skirtingi baziniai dydžiai išmokoms apskaičiuoti, didelė išmokų dydžių diferenciacija“…

Verta pastebėti, kad tokios išmokos iš valstybės biudžeto, prieštarauja ne tik Konstitucijai, bet ir Sodros įstatymui bei LR Civilinio kodekso 1.81 straipsnio, kuris prieštaraujančius gerai moralei sandorius laiko niekiniais ir negaliojančiais, dvasiai.

Neramu, kai net tie valdžios žmonės, kurių pareiga yra saugoti Konstituciją ir ginti ją nuo valdiškų iškreipimų ir pažeidimų, patys rodo blogą pavyzdį, prieštaraujantį gerai moralei.

Tokiu pavyzdžiu gali būti Konstitucinio Teismo teisėjai, kurie ne tik gauna vieną didžiausių iš biudžeto mokamų atlyginimų ir po devynerių metų kadencijos praktiškai tampa milijonieriais, o sulaukę pensinio amžiaus dar gauna keleriopai didesnę „valstybinę“ (tikrumoje – antivalstybinę) pensiją, nei jiems priklauso pagal įmokas į Sodros biudžetą.

Ar valstybiškai mąstant tai padoru, kai pagal oficialiąją statistiką penktadalis Tautos gyvena žemiau skurdo ribos? O Jūs, pilieti prezidente, savo parašu palaiminot tos neteisybės padidinimą nuo 2020 gruodžio 15 dienos. O kodėl ne motinoms – jaunoms ir senyvoms, kodėl ne Gulago politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurių „valstybinės“ pensijas yra dešimt ir daugiau kartų mažesnės?

Atkreipdamas dėmesį į pateiktus argumentus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 str., prašau Jus, Lietuvos Respublikos Prezidente, suteikti visuomenei rūpimą informaciją – kokios aplinkybės Jums trukdo laikytis duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu ir ignoruoti LR Konstitucijos (29 ir 52 str.) nuostatas, draudžiančias taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant greta socialinio draudimo pensijų kitas (dažnai daug didesnes už teisėtą pensiją) antikonstitucines pensijas, iš Tautos uždirbtų biudžeto lėšų?

Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant tokiu būdu piliečių emigraciją ir Tautos nykimą? Ir apskritai – ką turi daryti piliečiai tokioje situacijoje, kai nei Jūs, nei Vyriausybė nekreipia dėmesio į Konstitucijos reikalavimus, laužydami duotą priesaiką ir pamindami rinkiminius pažadus?

Ryšard Maceikianec – Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Taip pat skaitykite

Translate »