Naujiena

Publikuota: 2021-07-08 10:21
Kategorija: Renginiai

„Lietuvos Šeimų Sąjūdžio” laiškas „Ateities deklaracijos” autoriams

Administratorius
seimusajudis.lt

Parko g.12-82 Marijampolė, 68216 Lietuva
Tel. +370 650 93100 Email. infoautoridas@gmail.com

—————————————————————–

Jarosław Kaczyński – Prawo i Sprawiedliwość, Polska
Viktor Orban – Fidesz, Magyarország
Valdemar Tomaševski – LLRA-KŠS, Lietuva
Matteo Salvini – Lega, Italia
Marine Le Pen – Rassemblement National, France
Santiago Abascal – Vox, España
Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia, Italia

Didžiai gerbiami laisvų Europos tautų atstovai,

su džiaugsmu, viltimi ir ryžtu veikti pasitikome Europos ateities deklaraciją, kurioje išreikšti pamatiniai Europos tautų siekiai. Sveikindami Jūsų kvietimą vienytis ir atsiliepdami į Deklaracijos kreipimąsi į visas partijas ir grupes, kurioms artimas požiūris į Europos ateitį, jungiamės į bendrą politinį darbą išsaugant Europos tautų savastį, valstybingumą ir laisvę.

Mūsų organizacija visomis jėgomis prisidės prie Deklaracijos tikslų įgyvendinimo. Lietuvos Šeimų Sąjūdis – visuomeninis judėjimas, įkurtas šį pavasarį vardan lietuvių tautos ir valstybės. Mes telkiame visuomeninę jėgą, galinčią priversti šalies valdžią priešintis globalizmo įsigalėjimui, prievartinei LGBT ideologijos ir genderizmo praktikos diktatūrai. Rengiame mitingus, protestus, baigiame sukurti visą šalį apimančią organizacinę struktūrą.

Gegužės 15 d. surengėme Didįjį šeimų gynimo maršą, kurio metu iš visos šalies didžiulės kolonos išpuoštų tautinėmis vėliavomis automobilių vyko į sostinę Vilnių. Nepaisant karantino šiame masiniame protesto žygyje miestų ir miestelių išlydėtuvėse, mišiose, prie visų kelių susirinkusiose miniose dalyvavo daugiau kaip pusė milijono žmonių.

Vilniaus Vingio parke įvykusiame baigiamajame protesto mitinge daugiau kaip 20 000 piliečių pareiškė reikalavimus šalies politinei vadovybei. Mūsų judėjimas išreiškia didžiosios visuomenės dalies siekius, pagal paskutines apklausas jam pritaria 75 % šalies žmonių.

Su nerimu ir pasipiktinimu sutikome Europos Sąjungos šalių lyderių laišką, raginantį pasmerkti Vengriją, priėmusią savo piliečių prigimtines teises ir vengrų šeimas nuo LBGT diktatūros apsaugantį įstatymą. Toks Europos Sąjungos vadovybės jau eilę metų daromas politinis spaudimas tautai, kuri pagal savo valstybės Konstituciją priima sprendimus, neprieštaraujančius stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai, turi pagaliau baigtis.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis paskelbė peticiją, išreiškiančią atsiribojimą nuo mūsų šalies piliečių vardu daromų pareiškimų ir remiančią vengrų tautą ir vyriausybę, kurią per keletą dienų pasirašė tūkstančiai lietuvių. Peticiją kaip Lietuvos visuomenės palaikymo ir solidarumo ženklą nusiuntėme Vengrijos Nacionalinei Asamblėjai.

Šių metų rugsėjo 10 d. Vilniuje rengiame masinę protesto akciją prieš neoliberalizmo diktatą, bandymą ratifikuoti Stambulo konvenciją, už tautinių vertybių, tradicinės šeimos ir Lietuvos

valstybės suvereniteto išsaugojimą. Maloniai kviečiame Jūsų partijų atstovus atvykti, pabūti kartu, pasisakyti mitinge. Esant teigiamam sprendimui, visus klausimus suderintume su Jūsų atstovais, kuriuos nurodytumėte.

Globalizmo pajėgos yra galingos, tik veikdami kartu apginsime savo tautų teises ir pasieksime reformų Europos Sąjungoje. Tam tikslui norėtume užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su Jūsų šalių visuomeninėmis organizacijomis, savivaldybėmis, parlamentų nariais, kurių neįkainojama patirtis ir patarimai padėtų bendrame darbe. Būtume labai dėkingi už informacinę paramą ir apsikeitimą kontaktais.

Jūsų pasiūlytas kelias veda į tikrąją, laisvų tautų Europą, kuri reikalinga mums visiems. Vis daugiau Europos bendruomenių, tautų ir valstybių suvokia naujų laisvės kovų neišvengiamumą ir bendro veikimo būtinybę. Tepadeda mums Dievas.

„Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021” Deklaracijos kopiją pridedame.

https://seimusajudis.lt/naujienos/declaration-on-the-suspension-of-anti-state-and-anti-democratic-actions/

Su gilia pagarba Deklaracijos autoriams ir bendradarbiavimo viltimi –

Raimondas Grinevičius
„Lietuvos Šeimų Sąjūdis” asociacijos pirmininkas

Pridedame informacinių nuorodų: www.seimusajudis.lt

https://www.youtube.com/watch?v=aTHAYEyNyWI

https://www.youtube.com/watch?v=6HfErnrMQSc

https://www.youtube.com/watch?v=4vBVngwLSIU

https://www.youtube.com/watch?v=9Jdzf4HcKE0&t=1173s

https://www.youtube.com/watch?v=TsoGlEJDA24

https://www.youtube.com/watch?v=P4oHE7SDdmQ

https://www.youtube.com/watch?v=qd27lDEQXpU

ORIGINALAS BUS IŠSIŲSTAS PAŠTU

P.S. Deklaraciją pasirašė dar ir šios partijos

Austrijos laisvės partija (FPÖ) – Austrija
Vlaams Belang (VB) – Belgija/Flandrija
Bălgarsko nacionalno dviženie (VMRO) – Bulgarija
Dansk Folkeparti (DF) – Danija
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) – Estija
Perussuomalaiset (PS) – Suomija
Ellinikí Lýsi (EL) – Graikija
JA21 – Nyderlandai
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNT-CD) – Rumunija

Parko g.12-82, Marijampolė, 68216 Lietuva
Tel. +370 650 93100 Email. infoautoridas@gmail.com
——————————————————————-

Jarosław Kaczyński – Law and Justice, Poland
Viktor Orban – Fidesz, Magyarország
Valdemar Tomaševski – LLRA-KŠS, Lithuania
Matteo Salvini – Lega, Italia
Marine Le Pen – Rassemblement National, France
Santiago Abascal – Vox, España
Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia, Italia
Highly respected representatives of the free European nations,

It is with joy, hope and determination to act that we welcome the Declaration on the Future of Europe, which expresses the fundamental aspirations of the peoples of Europe. Welcoming your call for unity and responding to the Declaration’s appeal to all parties and groups that share our vision for the future of Europe, we join together in a common political effort to preserve the identity, statehood and freedom of the European peoples.

Our organisation will do its utmost to contribute to the realisation of the objectives of the Declaration. The Lithuanian Families Movement is a social movement founded this spring for the sake of the Lithuanian nation and state. We are mobilising a social force that can force the country’s government to resist the rise of globalism and the violent dictatorship of LGBT ideology and genderism. We are organising rallies, protests, and completing the creation of a nationwide organisational structure.

On 15 May, we organised the Great March in Defence of Families, where huge columns of cars from all over the country, decorated with national flags, marched to the capital Vilnius. Despite the quarantine, more than half a million people took part in this massive protest march, with parades, masses and crowds gathering on all roads in cities and towns. At the final protest rally in Vilnius’ Vingis Park, more than 20 000 citizens made demands to the country’s political leadership. Our movement represents the aspirations of the majority of society, with 75% of the country’s population supporting it, according to recent polls.

We have received with alarm and indignation a letter from the leaders of the European Union calling for the condemnation of Hungary, which has adopted a law protecting the natural rights of its citizens and Hungarian families from the LBGT dictatorship. This political pressure, which has been exerted for years by the leadership of the European Union, on a nation which, in accordance with its own constitution, takes decisions that do not contradict the Treaty of Accession to the European Union, must finally come to an end.

The Lithuanian Family Movement has published a petition expressing its dissociation from the statements made on behalf of the citizens of our country and in support of the Hungarian people and government, which has been signed by thousands of Lithuanians in a few days. We sent the petition to the Hungarian National Assembly as a sign of support and solidarity of the Lithuanian society.

On 10 September this year. We are organising a mass protest in Vilnius against the dictates of neoliberalism, the attempted ratification of the Istanbul Convention, for the protection of national values, the traditional family and the Lithuanian 

for the preservation of the sovereignty of the state. We cordially invite representatives of your parties to come, to be together and to speak at the rally. In the event of a positive decision, we will coordinate all the issues with your representatives, whom you would indicate. 

The forces of globalism are powerful, and only by acting together will we defend the rights of our peoples and achieve reform in the European Union. To this end, we would like to establish contacts and cooperation with your countries’ social organisations, municipalities and parliamentarians, whose invaluable experience and advice will help us in our common work. We would be very grateful for information support and exchange of contacts. 

The path you have proposed leads to the real Europe of free nations that we all need. More and more European communities, nations and states are realising the inevitability of new freedom struggles and the need for common action. May God help us.                                                 

A copy of the Declaration of the Great March in Defence of Families is attached.

https://seimusajudis.lt/naujienos/declaration-on-the-suspension-of-anti-state-and-anti-democratic-actions/

With deep respect to the authors of the Declaration and in the hope of cooperation – 

Raimondas Grinevičius
Chairman of the Lithuanian Families Movement

Contacts :
+37068078651 (English, Lithuanian)
+447429438844 (English, Lithuanian, Russian)

Attached are informative links www.seimusajudis.lt

https://www.youtube.com/watch?v=aTHAYEyNyWI

https://www.youtube.com/watch?v=6HfErnrMQSc

https://www.youtube.com/watch?v=4vBVngwLSIU

https://www.youtube.com/watch?v=9Jdzf4HcKE0&t=1173s

https://www.youtube.com/watch?v=TsoGlEJDA24

https://www.youtube.com/watch?v=P4oHE7SDdmQ

https://www.youtube.com/watch?v=qd27lDEQXpU

P.S. THE ORIGINAL WILL BE SENT BY POST

Declaration on the suspension of anti-state and anti-democratic actions

WE UNITE DUE TO the policy of privilege to the left liberal communities and LGBT organisations by the methods of ideological war carried out by the European Union and the new Seimas of the Republic of Lithuania, DUE TO encouraging aggressive propaganda of sexual minorities and legislation that discriminates against the majority of society, threatening the basic principles and values of social and national life, IN ORDER TO respond to the declaration issued by the European Parliament declaring the European Union an area of freedom for LGBTIQ individuals.

The laws and by-laws of the Republic of Lithuania do not prohibit or impede the rights of LGBTIQ persons throughout the European Union to live and publicly promote their sexual orientation and gender identity referred to in the aforesaid Declaration of the Parliament of the European Union. Indeed, the EP resolution and draft laws of the Seimas, under the guise of the concept of “language of hatred”, seek to legitimise universal control of ideas and ideological dictatorships of minorities, prohibit freedom of speech established in the Constitution of the Republic of Lithuania and introduce criminal liability abridging free expression.

The aforesaid Declaration and the legal acts and resolutions adopted by the European Parliament in this regard directly contradict the provisions of the Treaty of Accession of the Republic of Lithuania to the European Union, which stipulates that laws related to national history, traditions and family policy are the prerogative of Member States. The constant violation of the Accession Treaty and the introduction of the control of the constitutional rights of citizens pose a direct threat to the credibility and existence of the European Union and to the statehood of Lithuania.

Representatives of Lithuania in the European Parliament P. Auštrevičius, V. Blinkevičiūtė, R. Juknevičienė, A. Kubilius, A. Maldeikienė, J. Olekas voted for the Declaration violating the interests of the country. These are politicians who prejudice Lithuania, and their actions deserve to be distanced and condemned, naming them as representatives of non-Lithuanian citizens in the EU Parliament.

Such a situation is unacceptable to the citizens of the Republic of Lithuania, we are forced to defend ourselves and our state and the right of the society to traditional values. Based on the stated reasons and facts, the “Great Family Defence March 2021” organisational group announces the following declaration:

LITHUANIA WITHOUT GENDER AND LGBT IDEOLOGY

We will defend Lithuania from unconstitutional actions that violate the fundamental rights and freedoms of our society.

We will protect children, youth, families, and schools of our state from the indoctrination of sexual minorities, coercive attitudes that run counter to the constitutional concept of the family and natural values.

We will protect Lithuania from the recognition of pornography and the universal justification of abortion and sexual crimes, we will defend families from the dictates of minorities, which will inevitably lead to the constitutional crisis of marriage between a man and a woman, of a family being a state fundamental, we will stop ideological terror and child sexualization.

We will not allow extreme minority communities to forcibly inculcate the GENDER ideology, which is alien to our long-standing traditions and natural values, to the Christian morality based on the Decalogue and human dignity.

We seek to defend and will defend the right to raise children and youth in accordance with the convictions of the Parents.

WE OPPOSE:

 1. Promoting homosexuality and transgenderism in schools at public expense by public authorities, LGBT communities and politically corrective officials. We consider this ideology harmful and dangerous not only for Lithuanian schools and families, but also for the whole space of public life and the future of our nation.
 2. Early sexualization of children according to one-sided, World Health Organization (WHO) standards based on GENDER ideology. We will protect our children and ensure that parents and educators can responsibly communicate knowledge about love and the beauty of procreation.
 3. Pressure from public authorities and foreign-funded organizations on the application of so-called cultural and political correctness in all areas of social, political and economic life. We will support teachers, civil servants, entrepreneurs, other professions fighting ideological pressure and gender propaganda.
 4. Under the guise of human rights, tolerance, non-discrimination, the fight against violence and the prevention of so-called hate speech, programmes that abuse children, young people and adults are being inculcated by LGBT activists and are unacceptable to the general public.
 5. Legitimation of GENDER ideology in the laws of the state, which would violate the fundamental constitutional rights of citizens and inevitably lead to the complete decline of moral norms and the destruction of the natural, healthy model of family, school and society, which threatens the existence of the state.
 6. WE DECLARE:

Participants of the “Great Family Defence March 2021” with the public support will defend the constitutional principles, national and state traditions of the Republic of Lithuania based on the ideals of Christian values and freedom. We will do this with pride in our history, in the work of many generations of Lithuanian people, in creating a cultural and national identity and as a blood sacrifice in pursuit of Independence.

We ask the President of the Republic of Lithuania, the Constitutional Court, members of the Seimas, the Government, municipal councils, public organizations, business, and all Lithuanian citizens:

 1. Resolutely defend the rights of Lithuanian families and the legal and social order established in the Constitution of the Republic of Lithuania. Start work to strengthen the protection of the family, consisting of Mother, Father, and a Child, and take immediate action to curb gender-based propaganda and any attempt to equate same-sex relations with the concept of the family enshrined in the Constitution.
 2. Limit the influence of ideological organizations acting against national interests and implementing harmful solutions in Lithuanian education, media, and public life, which abuse children and youth.
 3. Control the sources and methods of financing sexual minority organizations, to restrict their indoctrination of public and state life, which violates the constitutional rights of other groups in society.
 4. Adopt provisions at state level to ensure the protection of society, parents and children from discriminatory sexuality education, the promotion of same-sex partnerships and the right of such couples to adopt children.
 5. Resolutely implement the provisions of the Law on Strengthening the Family in all areas of life.
 6. Eliminate any possibility of manipulating the “language of hatred” and the rights of minorities to introduce legal mechanisms of thought control and de facto dictatorship in the country, which threaten Lithuanian statehood and democracy.

__________________

Taip pat skaitykite

Translate »