Naujiena

Publikuota: 2023-09-06 08:30
Kategorija: Renginiai

Lietuvos Šeimų Sąjūdis. Atviras laiškas Seimo nariams

Lietuvos Šeimų Sąjūdis
Lietuvos Šeimų Sąjūdis
seimusajudis.lt

ATVIRAS LAIŠKAS SEIMO NARIAMS
Dėl gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos atitikimo
Lietuvos Respublikos Konstitucijai

2023 m. rugsėjo 5 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 nuo šių mokslo metų mokyklose įvedama privaloma Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Šios programos rengime prigimtinių šeimų ir tėvų teises atstovaujančios organizacijos dalyvauti neturėjo galimybės.

Tarp Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 lėšomis ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros parengtų Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos lytiškumo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų autorių ir jų pateik-tų rekomendacijų, metodinės medžiagos ir dokumentų yra vien tik LGBT ir genderizmo ideologiją propaguojančios organizacijos ir asmenys.

Prigimtinių šeimų ir tėvų organizacijų ar jų dokumentų šiose rekomendacijose nenurodoma nei vieno. Tai leidžia vienareikšmiškai teigti, kad šioje programoje lytiškumo ugdymas bus vykdomastik pagal LGBT, translytiškumo ir genderizmo ideogines nuostatas. Tuo neabejotinai bus pažeidžiama Konstitucijos 26 straipsnio garantuojama nevaržoma tėvų ir globėjų teisė rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu nepilnamečiams draudžiama teikti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.

Šeimų ir tėvų teisės dalyvauti parenkant (ar prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą ir turinį aiškiai apibrėžtos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o taip pat ir JTO Žmogaus teisių deklaracijoje.

Šeimos stiprinimo įstatymo 4 straipsnis savivaldybių institucijas įpareigoja užtikrinti visaverčio šeimų funkcionavimo sąlygas įgyvendinant prokreacines, ugdymo ir socializacijos funkcjas, kurti šeimai palankią aplinką, apimančią švietimo ir vaikų ugdymo sritis.

Tuo būdu, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ir jos vykdymo metodinės rekomendacijos pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, tėvų ir šeimų teises, teisėtus interesus ir įstatymus bei Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus.  Be to, šiai programai kvalifikuoti mokytojai dar nėra apmokyti, mokytojų rengimo programos ir jų turinys visuomenei ir tėvams nėra žinomi.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis:

  • Reikalauja Seimo narių vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuriai prisiekė būti ištikimais ir gerbti, nuostatas ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 nustatyta privaloma Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendroji programa ir poįstatyminiais aktais nustatyta jos vykdymo praktika neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Lietuvos šeimų sąjūdis

Taip pat skaitykite

Translate »