Lietuvos Šeimų Sąjūdžio struktūra

Projektas:

Lietuvos šeimų sąjūdžio taryba

Organizacijos kūrimo ir veiklos principai

I. Organizacinė struktūra

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio organizacinė struktūra kuriama ir veikia teritoriniu principu:

1.Savivaldybių;
2.Apskričių;
3.Regionų.

Pirminė struktūrinė LŠS organizacinė grandis – LŠS savivaldybės skyrius. Skyrių sudaro savivaldybės teritorijoje esančiuose miestuose ir gyvenvietėse esantys:

 1. Pavieniai LŠS nariai – fiziniai asmenys.
 2. LŠS narių grupės, piliečių savarankiškai steigiamos įmonėse, gyventojų bendrijose, interesų klubuose, seniūnijose ir kitose bendruomenėse.
 3. Įstatų nustatyta tvarka LŠS nariais tapę juridiniai asmenys.

LŠS savivaldybių skyrių veikloje taip pat turi teisę dalyvauti:

 1. Pavieniai rėmėjai, nesantys LŠS nariais.
 2. Piliečių savarankiškai kuriamos rėmėjų grupės.
 3. LŠS veiklą remiantys juridiniai asmenys, registruoti savivaldybės teritorijoje arba savivaldybės teritorijoje veikiantys jų padaliniai.
 4. Nekuriant juridinio asmens, neformaliai asocijuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.


Rėmėjai dalyvauja veikloje savo nuožiūra pilna apimtimi arba pagal savo pasirinktus interesus. Rėmėjai dalyvauja LŠS susirinkimuose tariantis dėl veiklos, kurioje jie dalyvauja, turi teisę dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi teisės balsuoti priimant sprendimus.

Pavieniai LŠS nariai ir rėmėjai dalyvauja koordinatorių susirinkimuose patys. LŠS narių ir rėmėjų grupes, juridinius ir asocijuotus asmenis koordinatorių susirinkime atstovauja vienas, jų įgaliotas asmuo.

Visi savivaldybės LŠS narių ir rėmėjų sąrašai ir jų kontaktiniai duomenys pateikiami LŠS savivaldybės koordinatoriui.

Esant didesniam skaičiui LŠS narių ir rėmėjų atskiruose savivaldybės miestuose ar gyvenvietėse gali būti jų veiklą organizuojantis koordinatorius, kurį skiria savivaldybės koordinatorius, suderinęs kandidatūrą su Regiono koordinatoriumi.

II. Savivaldybės koordinatorius

Savivaldybės teritorijoje visą LŠS veiklą organizuoja ir už ją atsako Savivaldybės koordinatorius.

Savivaldybės koordinatorių renka savivaldybės LŠS nariai visuotiniame tos savivaldybės narių susirinkime. Savivaldybės koordinatorių skaičius neribojamas.

Savivaldybės koordinatorius:

 1. Buria aplink save aktyvius ir LŠS palaikančius žmones.
 2. Betarpiškai bendrauja su savivaldybės miestų ir gyvenviečių koordinatoriais.
 3. Informuoja Apskrities  koordinatorių ir Regiono koordinatorių apie planuojamas LŠS savivaldybės skyriaus iniciatyvas.
 4. Informuoja Apskrities koordinatorių apie veikloje iškylančias problemas, teikia skyriuje kilusias idėjas ir pasiūlymus.
 5. Ne rečiau, kaip kartą per mėnesį organizuoja LŠS narių, norinčių jais tapti, rėmėjų bei palaikančių aktyvistų susirinkimą.
 6. Perduoda Apskrities koordinatoriui stojančiųjų į LŠS narių anketas.
 7. Aktyviai užsiima LŠS veiklos sklaida bei naujų narių pritraukimu.
 8. Pats organizuoja arba paskiria asmenį, atsakingą už LŠS Feisbuko ir Telegram grupių administravimą bei informacijos sklaidą vietinėse grupėse.
 9. Perduoda informaciją LŠS nariams ir rėmėjams.
 10. Organizuoja fizinės sklaidos (skrajutės, laikraščiai ir kt.) grupes pagal teritorijas.
 11. LŠS narių ir rėmėjų sąrašus ir jų kontaktinius duomenis pateikia Apskrities koordinatoriui ir nuolat juos atnaujina.

III. Apskrities koordinatorius

Apskrities koordinatorius yra įgaliotas asmuo. Apskrities savivaldybių koordinatorių susirinkime, kuriame kiekviena savivaldybė turi vieną balsą, balsų dauguma išrenkami 3 kandidatai į apskrities koordinatorius.

Iš išrinktų kandidatų apskrities koordinatorių tvirtina LŠS Taryba. Apskrities koordinatorius veikia pagal LŠS įstatus ir Tarybos suteiktus įgaliojimus.

Apskrities koordinatorius:

 1. Betarpiškai bendrauja su Regionų koordinatoriumi, kuriam yra priskirtas.
 2. Informuoja Regionų koordinatorių:
  1. Apie planuojamas iniciatyvas jo apskrities savivaldybėse.
  2. Apie įvykusius savivaldybių skyrių koordinatorių susirinkimus, jų metu priimtus sprendimus, pasiūlytas idėjas.
 3. Ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius organizuoja apskrities savivaldybių koordinatorių ir rėmėjų susirinkimą.
 4. Apskrities savivaldybių koordinatoriams perduoda iš Regiono koordinatoriaus gautą informaciją.
 5. Tikrina ir perduoda Regiono koordinatoriui iš savivaldybių koordinatorių surinktas stojančiųjų į LŠS narius anketas.
 6. Regionų koordinatoriui teikia išvadas ir pasiūlymus dėl savivaldybių koordinatorių darbo.
 7. Aktyviai užsiima LŠS veiklos sklaida bei naujų narių pritraukimu.
 8. Administruoja LŠS FB bei Telegram savo apskrities savivaldybiųkoordinatoriųgrupę.
 9. Ieško, siūlo ir teikia svarstymui savivaldybių ir miestų koordinatorių kandidatūras.
 10. LŠS narių ir rėmėjų sąrašus ir jų kontaktinius duomenis pagal savivaldybes pateikia Regiono koordinatoriui ir nuolat juos atnaujina.
 11. LŠS Tarybos kvietimu, ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius dalyvauja LŠS Tarybos posėdžiuose.
 12. Svarstant LŠS veiklos apskrityje klausimus, o taip pat Apskrities koordinatoriaus pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas, dalyvauja visuose LŠS Tarybos posėdžiuose, kuriuose tie klausimai svarstomi.
 13. Pritarus ne mažiau kaip penkių apskričių koordinatoriams ir prieš 3 dienas informavus LŠS pirmininką elektroniniu paštu arba telefonu, gali inicijuoti neeilinį LŠS Tarybos posėdį.

IV. Regionų koordinatoriai

Regionų koordinatoriai yra LŠS Tarybos įgalioti nariai.

Regionų koordinatoriai:

 1. Organizuoja ir kontroliuoja visų LŠS teritorinių skyrių veiklą.
 2. Derina savivaldybių koordinatorių kandidatūras, sprendžia jų pakeitimo klausimus.
 3. Teikia pasiūlymus LŠS tarybai dėl organizacinių struktūrų veiklos, perduoda teritorinių skyrių ir rėmėjų teikiamus pasiūlymus.
 4. Perduoda LŠS teritoriniams skyriams LŠS tarybos priimtus sprendimus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.
 5. Regionų koordinatoriams siunčiami visi savivaldybių ir apskričių LŠS susirinkimų protokolai.
 6. Regionų koordinatoriams siunčiamos stojančiųjų į LŠS anketos, LŠS narių ir rėmėjų sąrašai ir kontaktiniai duomenys.

V. Lietuvos Šeimų Sąjūdžio Taryba

Taryba renkama ir veikia LŠS įstatuose numatyta tvarka. Tarybą sudaro 11 LŠS narių.

Taryba yra sąjūdžio kolegialus valdymo organas. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, LŠS įstatais ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimais.

VI. LŠS Tarybos pirmininkas

Sąjūdžio pirmininkas yra vienasmenis Sąjūdžio valdymo organas, kurį 2 (dviejų) metų laikotarpiui atviru ar slaptu balsavimu renka Tarybos nariai iš savo narių tarpo.

Sąjūdžio pirmininkas ir primininko pavaduotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimais.

Translate »